ALGEMENE VOORWAARDEN PUUR KOZIJN B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17102617

 

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Puur Kozijn. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.puurkozijn.nl, worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging overlegd en worden op verzoek gratis toegezonden;
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Puur Kozijn niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Puur Kozijn is bevestigd;
De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Puur Kozijn ter kennis heeft gebracht en Puur Kozijn alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 2. OFFERTES en OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Puur Kozijn de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Puur Kozijn er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
Een aanbieding die een termijn bevat kan door Puur Kozijn desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Puur Kozijn niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, of dat het werk op regiebasis zal geschieden;
Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
Op basis van nacalculatie: facturatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;
In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
De plaats en een omschrijving van het werk;
Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd. Wanneer de wederpartij de tekening aanlevert staat de wederpartij in voor de juistheid van deze tekening en is Puur Kozijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de tekening;
Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Puur Kozijn zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Puur Kozijn. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Puur Kozijn naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Puur Kozijn gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Puur Kozijn gerechtigd een vergoeding van € 500,00 per geval in rekening te brengen. 

Artikel 3. MEERWERK

Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Puur Kozijn bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Puur Kozijn als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen. 

Artikel 4. WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN

Puur Kozijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Puur Kozijn de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Puur Kozijn tijdig kan beschikken over:
Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
De door Puur Kozijn benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
Een vrije en schone werkplek. Mocht Puur Kozijn desondanks over moeten gaan tot het verwijderen van stopcontacten, gordijnen, lampen, enzovoort of het verwijderen van stucresten omdat de ondergrond niet schoon en vlak is of slecht bestaand tegelwerk, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij;
Mocht Puur Kozijn bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Puur Kozijn gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens het inmeten niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing, worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de wederpartij;
Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, maatverschillen en overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de uitvoering door Puur Kozijn in details en afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, esthetische en/of praktische aard zijn;
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Puur Kozijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Puur Kozijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Puur Kozijn worden verstrekt;
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Puur Kozijn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Puur Kozijn gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;
De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Puur Kozijn van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen;
Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;
Bij het meten van oppervlakten ligt de voorkeur dat de maatvoering wordt verricht door Puur Kozijn. Indien de wederpartij zelf meet komt het risico van vergissingen en/of onjuistheden voor rekening van de wederpartij;
Mocht de wederpartij de ramen voor de geleverde kozijnen zelf bestellen, dan dient de wederpartij de definitieve bestellijst te hanteren; 

 

Artikel 5. HOE GAAT LEVERING IN Z’N WERK?

De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn (omdat bijvoorbeeld de fabriek niet tijdig levert) moet de wederpartij Puur Kozijn schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Puur Kozijn kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Puur Kozijn tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Puur Kozijn niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

Artikel 6. KOSTEN

Alle prijsopgaven en de prijzen die Puur Kozijn in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Puur Kozijn gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

Artikel 7. HOE BETAALT U?

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Puur Kozijn alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW). 

Artikel 8. ANNULEREN VAN DE ORDER

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle door Puur Kozijn ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Puur Kozijn ten gevolge van de annulering geleden schade;
Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk. 

Artikel 9. HET VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Puur Kozijn aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Puur Kozijn rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. Puur Kozijn is in de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Puur Kozijn voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij;
Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Puur Kozijn te leveren. Hij is eveneens verplicht Puur Kozijn op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Puur Kozijn om dit pandrecht tot stand te brengen;
Door Puur Kozijn geleverde zaken, die krachtens dit artikel lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

Artikel 10. WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT EN GARANTIE?

Puur Kozijn garandeert dat op alle door Puur Kozijn geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van Puur Kozijn voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas, gelden uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen;
Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Puur Kozijn eveneens geen garantie verstrekt. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen;
De garantieverplichting vervalt bij ondeskundige montage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
Er wordt geen garantie gegeven bij gebreken ontstaan als gevolg van normale slijtage;
Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;
Wederpartij is verplicht om de uitgevoerde opdracht direct na oplevering te keuren en te controleren (zie ook artikel 13). Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij Puur Kozijn binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Puur Kozijn. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Puur Kozijn onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Puur Kozijn in staat is adequaat te reageren. Puur Kozijn zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
– een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

– een redelijke termijn waarbinnen Puur Kozijn de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Puur Kozijn te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
Reclameren is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd of inmiddels zijn gemonteerd door derden;

– er kleurverschillen ontstaan door weersinvloeden;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Puur Kozijn;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Puur Kozijn (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Puur Kozijn door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– Indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd met door de wederpartij aangeleverde materialen of de kozijnen inmiddels (niet door Puur Kozijn) zijn gemonteerd.

De kosten voor huur hoogwerker (garantie of geen garantie ) komen altijd voor de wederpartij. 

Artikel 11. DE OVEREENKOMST OPSCHORTEN

EN/OF ONTBINDEN

Puur Kozijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Puur Kozijn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

Voorts is Puur Kozijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Puur Kozijn op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Puur Kozijn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
Puur Kozijn behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12. KEURING NA ONTVANGST EN RISICO OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn (kozijnen, etc.), gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Puur Kozijn in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen. 

Artikel 13. OPNEMING/OPLEVERING EN GOEDKEURING

Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Puur Kozijn en strekt ertoe, te constateren of Puur Kozijn aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

Artikel 14. WIE IS WAARVOOR AANSPRAKELIJKHEID?

Puur Kozijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
Puur Kozijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
De aansprakelijkheid van Puur Kozijn voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Puur Kozijn in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Puur Kozijn om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Puur Kozijn daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
Wederpartij dient Puur Kozijn altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Puur Kozijn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Puur Kozijn toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

Puur Kozijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Wederpartij dient Puur Kozijn altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling. 

Artikel 15. WANNEER IS ER SPRAKE VAN OVERMACHT?

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Puur Kozijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Puur Kozijn niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Puur Kozijn worden daaronder begrepen;
Puur Kozijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Puur Kozijn zijn verplichtingen had moeten nakomen;
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
Voor zover Puur Kozijn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Puur Kozijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
Puur Kozijn verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Puur Kozijn wettelijk verplicht is te bewaren. Puur Kozijn is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 17. WAT WANNEER EEN ARTIKEL NIET KLOPT?

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

De vestigingsplaats van Puur Kozijn is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Puur Kozijn moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Puur Kozijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Puur Kozijn gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
Deze voorwaarden zijn in juni 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Gratis Adviesgesprek

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam